Polityka prywatności

Polityka plików Cookies

 1. Oficyna Gdańska stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas przeglądania Strony Internetowej, w tym korzystania przez Klientów z Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Oficyny Gdańskiej na dysku twardym urządzenia końcowego korzystającego ze Strony Internetowej.
 2. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych na urządzeniach końcowych korzystających ze Stron Internetowych. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji użytkowników Stron Internetowych.
 3. Oficyna Gdańska stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych użytkowników Stron Internetowych, w tym Kupującego,
  1. weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
  1. statystycznym.
 4. Użytkownik Strony Internetowej ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów „cookies” i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich „cookies”, jednak użytkownik Strony Internetowej ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki „cookies”. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.
 5. Możliwe jest również korzystanie z Strony Internetowej w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o wizycie na Stronie Internetowej.
 6. Korzystanie z Strony Internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików „cookies” i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Oficyna Gdańska nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Polityka prywatności – Dane osobowe

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], oraz na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy Państwa, że:

Administratorem Państwa Danych osobowych jest Oficyna Gdańska Sp. z o.o., ul. Chlebnicka 24/25, 80-830 Gdańsk. Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem: listownie na wskazany powyżej adres lub przez e-mail: biuro@oficynagdanska.pl

Państwa Dane osobowe są przetwarzane na podstawie następujących przepisów oraz w następującym celu:

– w celu świadczenia Usług elektronicznych w zakresie udostępniana Kupującemu oraz innym osobom treści gromadzonych na Stronach Internetowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– w celu świadczenia usług związanych z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

– w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, m.in w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

– w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników Strony Internetowej, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

– w celach marketingowych Administratora, mianowicie wysyłki newslettera na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 1. Państwa Dane osobowe są przetwarzane w celach objaśnionych w niniejszym postanowieniu (pkt 1 powyżej), przede wszystkim w celu realizacji Zamówień oraz udostępniania, personalizacji, rozwoju i bezpieczeństwa Usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Stron Internetowych. W związku z powyższym przetwarzamy Państwa Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania (lub inny adres wskazany jako adres dostawy), IP lub adres e-mail. Wszystkie informacje, które nie umożliwiają (także w kombinacji z innymi informacjami) Państwa identyfikacji, są traktowane jako dane niebędące danymi osobowymi. Dane niebędące danymi osobowymi są także nazywane danymi anonimowymi. W razie połączenia Państwa Danych osobowych z danymi anonimowymi wszystkie dane w takim pakiecie są traktowane jako Dane osobowe. Zasada generalna: jeżeli prosimy Państwa o podanie określonych informacji osobistych, mogą Państwo oczywiście odrzucić naszą prośbę. To Państwo decydują, jakie informacje nam przekazują. Przypuszczalnie w takiej sytuacji nie będziemy jednak mogli zrealizować umowy. Przykładowo nie możemy dostarczyć Zamówienia bez podania adresu dostawy. Jeżeli w związku z określoną umową wymagane są jedynie określone informacje (informacje obowiązkowe), informujemy o tym poprzez odpowiednie oznaczenie, np. oznaczając takie pole *.
 2. Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju Usługi elektronicznej lub wynika z umowy i celu przetwarzania. Co do zasady Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia Usługi elektronicznej lub realizowania umowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. Państwa Dane osobowe mogą zostać  ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom, kurierom, dostawcom usług IT, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem Danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają Dane osobowe na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, w zakresie przez nas wskazanym. W przypadku reklamacji Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane dystrybutorowi produktu, producentowi w zależności od Towaru objętego reklamacją.Za Państwa zgodą możemy przekazać Państwa Dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy zewnętrznym firmom obsługującym płatności internetowe jeżeli dokonają Państwo wyboru takiego rodzaju płatności poprzez któryś z systemów płatności. Przekazanie dotyczy Danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności. Wybór określonego rodzaju płatności stanowi zgodę na przekazanie danych operatorowi płatności.
 3. W zakresie swoich Danych osobowych mają Państwo prawo:

*          żądać od Administratora informacji lub wglądu do Danych osobowych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

*          żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia Danych osobowych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

*          żądać od Administratora usunięcia Danych osobowych (art. 17 RODO);

*          żądać przeniesienia Danych osobowych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje Dane osobowe dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer; możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

*          żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – np. gdy zauważą Państwo, że Dane osobowe są nieprawidłowe można żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

*          wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa Danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.      Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie Danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres

Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@oficynagdanska.pl a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Podanie Danych osobowych jest zasadniczo dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia jednakże odpowiedź na zapytanie, zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem.
 • Marketing bezpośredni (newsletter,). Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy mogli używać podanych nam Danych osobowych do przesyłania Państwu ofert marketingowych – Newslettera – pocztą e-mail. Podane nam w ten sposób Dane osobowe mogą być przekazane firmom zewnętrznym wyłącznie do świadczenia tych usług na rzecz naszej firmy i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego. Nigdy nie przekazujemy Państwa Danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z innymi podmiotami poza celami opisanymi powyżej. Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Danych osobowych materiałów w celu marketingu bezpośredniego. Gdy cofną nam Państwo zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, nie będziemy mogli więcej wysyłać Państwu żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie Danych osobowych. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w dokonując zgłoszenia żądania za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@oficynagdanska.pl.
 •  Państwa Dane osobowe nie będą udostępnione do państwa trzeciego.
 • Państwa Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Skip to content